Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2013

whiteice
9716 e5b3 500
Reposted fromOFFka OFFka viahello-im-psycho hello-im-psycho
7427 2b3a
Reposted fromboro boro viakopytko kopytko
whiteice
Odkąd Cię pokochałem, moja samotność zaczyna się dwa kroki od Ciebie.
— Jean Giraudoux
Reposted frommanaika manaika viaraconteur raconteur
whiteice
whiteice
4316 7b92
Reposted fromMenski Menski viatake-care take-care
whiteice
Nie chciałem! Nie mogłem! Stałem nieruchomo i wstręt mnie zdjął do ruchu, do słowa i do wszelkiego w ogóle wyrazu.
— W. Gombrowicz
Reposted fromincoherence incoherence viavanillersky vanillersky
whiteice
whiteice
0489 2a1f 500
Reposted fromowieczka owieczka viawasteland wasteland
whiteice
5857 b36d
Reposted frommcbiel mcbiel viakooobi kooobi
whiteice
3214 5eb6 500
Reposted frompupuch pupuch viascorpix scorpix
whiteice
Reposted fromsowaaa sowaaa
whiteice
3970 2f12
Reposted fromerial erial viasowaaa sowaaa
whiteice
1190 7cb8
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasowaaa sowaaa
whiteice
1678 a8a2
Reposted fromTheStawiarski TheStawiarski viacountingme countingme
whiteice
2440 b448
Reposted fromstylte stylte viaperfectguy perfectguy
whiteice
whiteice
- Jak się nazywa to uczucie w głowie, uczucie tęsknego żalu, że rzeczy są takie, jakie najwyraźniej są?
- Chyba smutek, panie.
— T. Pratchett
Reposted fromMissTake MissTake viavanillersky vanillersky
9890 0f7f
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaBlackxKing BlackxKing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl